7785444-9625

กฏหมายครอบครอง อาวุธบีบีกัน

กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการพิสูจน์และวินิจฉัยแล้วว่า ปืน BB ไม่ใช่อาวุธปืน แต่เป็น “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 โดยกฎหมายดังกล่าวได้ให้ความหมายของคำว่า “สิ่งเทียมอาวุธปืน” หมายความถึงสิ่งซึ่งมีรูปและลักษณะอันน่าจะทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน

จากคำนิยามดังกล่าวจะเห็นได้ว่า สิ่งใดก็ตามที่มีรูปและลักษณะอันทำให้หลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน จะเป็นเพียง “สิ่งเทียมอาวุธปืน” ไม่ใช่ “อาวุธปืน” และจากคำนิยามดังกล่าว ลำพังชิ้นส่วนของปืนบีบีก็ไม่ใช่สิ่งเทียมอาวุธปืน

เพราะชิ้นส่วนของปืน BB Gun ไม่สามารถทำให้ผู้ที่พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นอาวุธปืน ซึ่งคำนิยามของคำว่า “สิ่งเทียมอาวุธปืน” จะแตกต่างจากนิยามของคำว่า “อาวุธปืน” ที่กฎหมายให้หมายความรวมถึงว่า เพียงส่วนหนึ่งส่วนใดของอาวุธปืนก็ให้ถือว่าเป็นอาวุธปืนด้วย

 แต่มีคนกลุ่มหนึ่งพยายามจะผลักดันให้กลายเป็นอาวุธปืน (เพื่อผลประโยชน์ทางการค้า) จนต้องมีการนำไปให้กฤษฎีกาตีความ 

ทั้งที่กองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ทำการพิสูจน์และวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จากเหตุผลทางกฎหมายทั้งคำพิพากษา (ฎีกาที่ ๕๗๙๓/๒๕๔๔) และบันทึกข้อหารือของคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงสรุปได้ว่าปืนบีบีกันหรือปืนอัดลมเบา ถือเป็น “สิ่งเทียมอาวุธปืน”การมีปืน BB ซึ่งเป็นเพียงสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในครอบครองนั้น

ไม่มีความผิด และไม่จำเป็นต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ แต่อย่างใด เนื่องจากพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ ไม่ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ที่มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองได้ต้องมีใบอนุญาตให้มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในความครอบครองก่อน

ซึ่งแตกต่างจากเรื่องอาวุธปืน ซึ่งกฎหมายบัญญัติไว้ว่า ผู้ที่มีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองจะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน