เรื่อง BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ที่ มท ๐๓๐๗.๔/๑๐๒๒๐ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๑ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สรุปความได้ว่า นายณัฐพงษ์ กิ่งแก้ว ประธานชมรม BB GUN อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครอง ขอหารือว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน

เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่ และประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ขณะนี้มีความผิดตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่ หากผิดกฎหมายต้องปฏิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง

กรมการปกครองมีหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติขอหารือว่าปืนอัดลมเบาและเครื่องกระสุนปืน (BB GUN) จะถือเป็นอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน หรือสิ่งเทียมอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่อย่างไร ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติตอบข้อหารือสรุปได้ว่าปืนอัดลมเบา (BB GUN) ตามตัวอย่างที่กรมการปกครองส่งไปให้ตรวจพิสูจน์ เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนตามมาตรา ๔ (๕) แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ เนื่องจากมีสภาพคล้ายอาวุธปืน

แต่ไม่สามารถส่งเครื่องกระสุนปืนได้ และคำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๙๓/๒๕๔๔ วินิจฉัยว่า ตามผลการตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าอาวุธปืนของกลางเป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนพกชนิดอัดลมชนิดใช้ยิงกับลูกกระสุนพลาสติกทรงกลมขนาด ๖ มิลลิเมตร

ซึ่งใช้ยิงทำอันตรายแก่ชีวิตและวัตถุไม่ได้ มิใช่อาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

คณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาวัตถุที่เรียกว่า BB GUN ซึ่งกลไกการทำงานเลียนแบบอาวุธปืน มีขนาด สีสัน รูปร่างและน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืน ยกเว้นกระสุนที่ทำมาจากเม็ดพลาสติกหรือผลิตภัณฑ์เซรามิคสังเคราะห์

ที่มีน้ำหนักเบาตั้งแต่ ๐.๑๒ กรัม ไปจนถึง ๐.๕๐ กรัม และมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ มิลลิเมตร หรือ ๘ มิลลิเมตร มีความเร็วต้นและแรงปะทะที่ ๒๘๐ ฟุตต่อวินาที จึงมีความเห็นว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และให้กรมการปกครองไปพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ปัจจุบันมีการนำเข้า BB GUN จำนวนมากโดยมิได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ทั้งในลักษณะอาวุธปืนและสิ่งเทียมอาวุธปืน และมีการจัดตั้งชมรมหรือสนาม BB GUN หลายแห่งในหลายจังหวัด

โดยผู้นำเข้าหรือผู้ครอบครองเข้าใจว่า BB GUN ไม่ใช่อาวุธปืน หากแจ้งเวียนมติคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งมีมติว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติ

ประชาชนผู้ครอบครอง BB GUN ในขณะนี้โดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ อาจเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ และมาตรา ๗๒ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวได้กำหนดระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี

และปรับตั้งแต่สองพันถึงสองหมื่นบาท ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนจำนวนมาก แต่เนื่องจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คำพิพากษาศาลฎีกา และคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย มีความเห็นเกี่ยวกับ BB GUN แตกต่างกัน และเพื่อประโยชน์ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการบังคับใช้กฎหมาย จึงขอหารือดังนี้

๑. BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่

๒. หาก BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ในขณะนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่ ถือเป็นผู้ฝ่าฝืนมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือของกระทรวงมหาดไทย โดยได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้แทนกระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง) และผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แล้ว ปรากฏข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า BB GUN เป็นคำที่ใช้เรียกปืนอัดลมเบาที่จำลองเลียนแบบขนาด สีสัน รูปร่าง และน้ำหนักใกล้เคียงกับอาวุธปืนจริง

มีกลไกการทำงานโดยใช้แก๊สหรืออัดลมเป็นแรงขับดันวัตถุที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๖ มิลลิเมตร หรือ ๘ มิลลิเมตร น้ำหนักตั้งแต่ ๐.๑๒ กรัม ไปจนถึง ๐.๕๐ กรัม ที่เรียกว่า �Ball Bullet� หรือ �BB� ด้วยแรงขับดันออกจากปากลำกล้องที่มีความเร็วต้นและแรงปะทะเป้าหมายประมาณ ๒๐๐ ถึง ๕๐๐ ฟุตต่อวินาที

ไม่มีอานุภาพรุนแรงที่สามารถทำอันตรายต่อชีวิตหรือร่างกายได้ดังเช่นอาวุธปืนโดยทั่วไป และโดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนจึงไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้

คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑) ได้พิจารณาข้อหารือประกอบกับข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้วมีความเห็นในแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง ปัญหาที่ว่า BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่ นั้น เห็นว่า มาตรา ๔ (๑) และ (๒)[๑] แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง

และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๐๑ ได้กำหนดบทนิยามคำว่า �อาวุธปืน� ให้ �หมายความรวมตลอดถึงอาวุธทุกชนิดซึ่งใช้ส่งเครื่องกระสุนปืนโดยวิธีระเบิดหรือกำลังดันของแก๊สหรืออัดลมหรือเครื่องกลไกอย่างใด ซึ่งต้องอาศัยอำนาจของพลังงาน…� และกำหนดบทนิยามคำว่า �เครื่องกระสุนปืน� ให้ �หมายความรวมตลอดถึงกระสุนโดด กระสุนปราย กระสุนแตก…� เมื่อปรากฎข้อเท็จจริงว่า วัตถุที่ BB GUN ใช้ส่งด้วยกำลังดันของแก๊สหรืออัดลม คือ

สิ่งที่ทำมาจากพลาสติกหรือเซรามิคสังเคราะห์ ซึ่งมิใช่เครื่องกระสุนปืน นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า โดยสภาพโครงสร้างของ BB GUN ที่ผลิตจากพลาสติกและเหล็กธรรมดาบางส่วนซึ่งไม่มีความแข็งแรงทนทานเพียงพอที่จะใช้ BB GUN เป็นอาวุธส่งเครื่องกระสุนปืนได้ ดังนั้น BB GUN จึงไม่เป็นอาวุธปืนตามบทนิยามคำว่า �อาวุธปืน� แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐

ประเด็นที่สอง ปัญหาที่ว่า หาก BB GUN เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ ประชาชนที่ครอบครอง BB GUN อยู่ในขณะนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่

ถือเป็นผู้ฝ่าฝืนตามมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ หรือไม่ นั้น เห็นว่า เมื่อได้ให้ความเห็นในประเด็นที่หนึ่งแล้วว่า BB GUN ไม่เป็นอาวุธปืนตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. ๒๔๙๐ จึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาในประเด็นนี้